Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Suojapirtin pelastussuunnitelma

Heinäsuon kylätalon Suojapirtin

PELASTUSSUUNNITELMA

Turvallisuusohjeita tilojen käyttäjille

Laadittu 08.01.2018

Päivitetty 02.08.2023

 

1 Pelastussuunnitelman perusteet

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on avustaa ja neuvoa kylätalossa toimivia henkilöitä sekä tilaisuuksien vastuuhenkilöitä tulipalojen, onnettomuuksien ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisyssä ja muiden henkilöturvallisuusriskien poistamisessa. Pelastussuunnitelman tarkoitus on parantaa kylätalossa asioivien ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Ennalta laaditun pelastussuunnitelman tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua paikalla olevat ihmiset osaavat toimia oikein ja tehokkaasti, jotta vältytään henkilövahingoilta ja aineelliset vahingot saadaan minimoitua.

Pelastussuunnitelman keskeisin tavoite on vaara- ja onnettomuustilanteiden ehkäiseminen jo ennakolta. Pelastussuunnitelmassa tunnistetaan kylätalon ongelma- ja vaaranpaikat sekä annetaan ohjeita niistä toimenpiteistä, joilla vaaratilanteita voidaan pyrkiä välttämään kokonaan. Suunnitelmassa kerrotaan myös ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa.

Pelastusviranomainen tarkastaa pelastussuunnitelman palotarkastuksen yhteydessä, mutta pelastussuunnitelman sisältämät tiedot tulee tarkistaa omatoimisesti vuosittain tai muulloinkin oleellisten tietojen kuten henkilöiden yhteystietojen muuttuessa.

Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslakiin 29.4.2011/379 sekä Valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta 5.5.2011/407.

HUOM!

Tilaisuuden järjestäjä vastaa siitä, että on tarvittaessa toimittanut 14 vuorokautta ennen tapahtumaa alueen pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa poliisille lupa-anomuksen ilotulituksesta.

 

2 Kohteen yleistiedot

Heinäsuon kyläyhdistys ry:n omistama kylätalo Suojapirtti on 1960-luvulla rakennettu. Se sijaitsee kylän keskustassa, Heinäsuontien varrella osoitteessa Heinäsuontie 387.

Suojapirtti on peruskorjattu ajanmukaiseksi. Talo on sähkölämmitteinen, käsittäen juhlasalin näyttämöineen, tilavan tarjoilutilan, hyvin varustetun keittiön sekä saniteettitilat. Näyttämön alla on kellaritila, johon kulku on keittiöstä.

Tiloihin mahtuu n.100 henkilöä.

Heinäsuon kyläyhdistys ry vuokraa taloa juhla- ja kokouskäyttöön.

Rakennus on yksikerroksinen ja siinä on kerrosalaa 187,5 m². Kellaritilan pinta-ala on 27 m2. Kantavien rakenteiden materiaali on puuta.

Tilat on varustettu jälkiheijastavilla uloskäytäväopasteilla ja alkusammutusvälineistöllä.

Sähköpääkytkin sijaitsee näyttämön viereisessä varastossa sähköpäätaulussa. Veden pääsulku sijaitsee kellarissa.

 

3 Liitynnät pelastustoimeen

Alueen pelastuslaitos: Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Puh. 03 8773 112

E-mail: phpela@phpela.fi

Internet: www.phpela.fi

Asiakaspalvelu arkisin klo 9 -15 puh. 03 8773 112.

Päivystävä palotarkastaja arkisin klo 9 -15 puh. 0440 773 222.

Lähin vakinainen paloasema: Hollolan paloasema, käyntiosoite Paassillantie 5,15880 Hollola.

Hollolan ruiskumestarin puh. 0440 773 134.

 

Avun saapuminen Suojapirtille kestää arvioilta noin 10-15 minuuttia.

 

Kiireellisissä hätätapauksissa soita aina 112.

 

4 Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset

Suojapirtillä todennäköisimpiä vaaratilanteita ovat tapaturmat, sairauskohtaukset, tulipalo, liikenneonnettomuus ajoliittymässä kylätalolle sekä junaonnettomuus läheisellä rautatiellä. Tilanteisiin on syytä varautua ennalta ja hallita tarvittavat ensitoimenpiteet (alkusammutus, ensiapu), sillä ulkopuolisen avun saaminen kylätalolle vie aikaa ja ensitoimenpiteet on kyettävä hoitamaan sillä aikaa omatoimisesti.

 

5 Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

Useimmat onnettomuudet kyetään estämään ennalta hyvinkin pienillä teoilla ja ennen kaikkea huolellisuudella. Tutustu huolella pelastussuunnitelman ohjeisiin vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.

5.1 Tapaturmien ehkäisy

Tapaturmista yleisimpiä ovat liukastumiset ja kaatumiset. Ennalta ehkäisyn kannalta on tärkeää huolehtia kulkuväylien kunnossapidosta ympäri vuoden ja talvella hiekoituksesta. Piha-alueen ja tasoerojen riittävä valaistus ehkäisee osaltaan turhia tapaturmia.

Tilaisuuksien aikana on tärkeää huomioida, että lattioilla kulkevat tilapäiset sähköjohdot teipataan huolellisesti kiinni lattiaan, peitetään (liukuestein varustetuilla) matoilla tai estetään muulla tavoin niihin kompastuminen.

Mikäli havaitset turvallisuuspuutteen kulkuväylillä, ilmoita siitä kylätalon yhteyshenkilölle.

5.2 Tulipalo

Tilaisuuden järjestäjä vastaa omalta osaltaan huolellisuudesta tulenkäsittelyssä sekä siitä, että sähkölaitteita ja -asennuksia käytetään asianmukaisesti.

5.2.1 Tupakointi

Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkotiloissa tupakointiin osoitetulla paikalla. Tilaisuuden järjestäjä vastaa siitä, että tupakan tumpeille on järjestetty asianmukainen tuhka-astia (kannellinen astia tai astia, jossa on vettä).

5.2.2 Sähkölaitteet ja -asennukset

Tilaisuuden järjestäjän tulee noudattaa suojaetäisyyksiä palovaaraa aiheuttavissa asennuksissa (valaisimet, sähkömoottorit). Erityistä huomiota tulee kiinnittää mahdollisten koristeiden ja somisteiden suojaetäisyyksiin valaisimista.

Tilaisuuden järjestäjä huolehtii, ettei sähköjohtimia ylikuormiteta tai sähkölaitteiden tuuletusta estetä. Sähkölaitteiden käyttö tulee tapahtua valvotusti.

5.2.3. Avotuli

Kynttilöitä poltettaessa tulee huolehtia, että alusta on palamaton ja kynttilä pysyy tukevasti paikoillaan. Kynttilöiden läheisyyteen ei saa asettaa herkästi syttyviä koristeita tai tekstiilejä. Kynttilöitä ei saa koskaan jättää tiloihin ilman valvontaa!

Huomioi, että kynttilästä lähtenyttä paloa EI SAA sammuttaa vedellä! Käytä sammutuspeitettä tai käsisammutinta.

Ulkotulien polttaminen rakennuksen portailla, kuistilla ja seinustoilla on kielletty paloturvallisuussyistä. Ulkotulia saa asettaa kauemmas rakennuksesta alustoille, joissa ne pysyvät tukevasti paikoillaan.

Mikäli tilaisuuteen liittyy ilotulitus, ilotulitukseen tulee anoa 14 vuorokautta ennen tapahtumaa lupa poliisilta tai pelastusviranomaiselta. Ilotulituksesta tulee sopia erikseen kylätalon edustajien kanssa, ilotulitus vaatii aina maanomistajan luvan. Ilotulitusta varten on varattava riittävä alkusammutuskalusto. Kovan tuulen tai metsäpalovaroituksen aikana ilotulitusta ei saa järjestää.

5.2.4 Tulityöt

Kylätalolla ei suoriteta tulitöitä.

5.2.5 Tuhopolttojen torjunta

Tuhopolttojen torjunnan kannalta tärkeintä on huolehtia, ettei rakennuksen seinustoilla säilytetä mitään palamiskelpoista. Jätteet ja pakkaustarvikkeet tulee vuokralaisen aina viedä pois Suojapirtiltä.

5.3 Vaaralliset aineet

Kylätalolla ei säilytetä vaarallisia aineita.

5.4 Vaaratilanteet ajoliittymässä

Suojapirtille johtava ajoliittymä on vaaranpaikka. Suojapirtille kääntyvien ja sieltä poistuvien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, sillä muut tienkäyttäjät eivät havaitse liittymää kovinkaan hyvin.

5.5 Ilkivallan ja rikosten ehkäisy

Alue on rauhallista eikä kylätaloon ole aikaisemmin kohdistunut ilkivaltaa. Ilkivaltaa ja rikoksia ehkäistään huolehtimalla alueen valaistuksesta sekä rakennuksen lukituksista.

 

6 Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

Ulkopuolisen avun saaminen kylätalolle vie aikaa ja siksi on kyettävä selviytymään omatoimisesti tarvittavista ensitoimenpiteistä.

6.1 Rakennuksesta poistuminen ja kokoontumispaikat

Suojapirtin uloskäynnit on merkitty jälkiheijastavilla vihreillä poistumisopasteilla.

Poistumisreittejä rakennuksesta on kaksi: Pääovi sekä keittiön takaovi. Varapoistumisteitä ovat salin ja tarjoilutilan ikkunoiden avattavat alaosat.

Uloskäynnit ja niille johtavat kulkureitit tulee pitää aina esteettöminä. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun rakennuksessa oleskelee suuria henkilömääriä.

Mikäli rakennus joudutaan tyhjentämään, kaikki henkilöt tulee ohjata kootusti yhteiselle kokoontumispaikalle, jossa tarkistetaan, että kaikki ovat päässeet ulos rakennuksesta.

Kokoontumispaikkana toimii piha (puhelinkeskuskopin lähialue).

 6.2 Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

Suojapirtin vuokrannut vastaa omalta osaltaan tilaisuuden ajan sammutus- ja pelastustehtävien hoitamisesta. Omatoimisia ensitoimenpiteitä varten Seurojentalolla on alkusammutus- ja ensiapuvälineitä. Ks. kohta 8 Turvallisuusmateriaali.

Erityisen tärkeää on huolehtia avun opastamisesta paikalle! Huolehdi joku opastamaan palokuntaa /ambulanssia /poliisia Heinäsuontien varteen riittävän matkan päähän ennen Suojapirtin liittymää.

Tilojen vuokraajan on huolehdittava, ettei koko tilaisuuden aikana ajoneuvoja pysäköidä rakennukselle johtavalle ajoväylälle ja että ajoväylä rakennuksen pääoven eteen on esteetön.

 6.2.1 Suojautuminen

Suojapirtissä ei ole omaa väestönsuojaa. Tilapäinen suojautuminen suoritetaan suojautumalla rakennuksen sisätiloihin sulkemalla ikkunat ja ovet sekä tarvittaessa myös salin kattotuuletin. Tuulettimen kytkin on sähköpäätaulun vieressä.

 

7. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja turvallisuuskoulutus

Suojapirtin turvallisuudesta vastaa Tapio Saloranta.

Varahenkilönä toimii Raimo Hotokka.

Jokaisen tilaisuuden ja tapahtuman yhteydessä edellytetään vuokralaisen puolelta vastuuhenkilö, joka vastaa tilaisuuden järjestelyjen ja tilaisuuden aikana turvallisuudesta.

Kylätalon edustaja käy tilan vuokraajan kanssa ennakolta läpi rakennuksen turvallisuuteen liittyvät seikat ja velvoittaa vuokralaisen tutustumaan pelastussuunnitelmaan ennalta.

 

8. Turvallisuusmateriaali

Rakennuksesta löytyy ensiapuvälineistöä keittiöstä.

Rakennuksessa on yksi käsisammutin ja yksi sammutuspeite.

Käsisammutin on tarjoilutilassa ja sammutuspeite keittiössä.

 8.1 Käsisammuttimen käyttö

Käsisammuttimessa on etiketti, jossa on käyttöohje. Tutustu käyttöohjeeseen etukäteen.

• Pidä kahvojen alapuolelta kiinni

• Vedä sokka irti

• Lähesty palavaa kohdetta

• Ota letkun päästä kiinni

• Aloita sammuttaminen 3-5 metrin päästä

• Kohdista liekkien alaosaan

• Sammuta lyhyin suihkauksin

8.2 Sammutuspeitteen käyttö

• Vedä sammutuspeite nauhoista ulos pakkauksesta.

• Ota kiinni peitteen nauhoista tai nurkista.

• Suojaa kätesi peitteen alle.

• Voit suojata itseäsi myös astumalla jalalla peitteen alareunan päälle niin, etteivät liekit pääse peitteen alta kasvoille.

• Ojenna kädet suoraan eteenpäin.

• Lähesty paloa peitteen takana suojassa (ulkona tuulen suunnasta).

• Levitä peite rauhallisesti ja tiiviisti palon päälle tai ympärille.

• Pidä peitettä tiiviisti paikoillaan, kunnes olet varma, että tuli on tukahtunut

 

9. Ohjeet erilaisia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten

Tässä osiossa on kerrottu toimintaohjeet erilaisiin yllättäviin tilanteisiin. Ohjeisiin tulee tutustua ennalta, sillä tosipaikan tullen ei ole aikaa enää perehtyä ohjeisiin. Suojapirtin poistumiskartat ja ohjeet hätäpuhelun soittamiseen löytyvät myös eteisaulan seinältä.

9.1 Hätäilmoituksen teko

Soita 112

Kerro nimesi ja mistä soitat

Kerro mitä on tapahtunut ja kuinka moni henkilö tarvitsee apua.

Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan.

9.2 Toimintaohje sähkökatkon sattuessa

Sähkökatkot eivät ole kovin yleisiä Heinäsuon alueella. Sähkökatko aiheuttaa Suojapirtillä ongelmia mm. valaistuksen, vedensaannin ja kylmälaitteiden toiminnan osalle..

Sähkökatkon sattuessa Suojapirtin porakaivon sähkötoiminen pumppu ei toimi, joten sähkökatkoksen sattuessa myös vedentulo katkeaa.

Mikäli sähkökatkos kestää pitkään tai epäilet muuta vikaa kuin sähköverkon yleistä jakeluhäiriötä, ilmoita siitä

9.3 Toimintaohje vesivahingon sattuessa

Vesivahingon sattuessa on pyrittävä sulkemaan veden pääsulku tai sammuttamaan pumppu mahdollisimman nopeasti irrottamalla pumpun virtajohto pistorasiasta. Veden pääsulku ja vesipumppu löytyvät kellarista. Katso sijainti talon palokunnantaulusta.

Ilmoita vesivahingosta viipymättä.

 9.4 Toimintaohje tulipalon sattuessa

Pelasta

• Pelasta itsesi ja vaarassa olevat

• Varo hengittämästä savua

• Ohjaa ihmiset lähimmän poistumistien kautta ulos

• Mene kokoontumispaikalle pihalle (puhelinkeskuskopin luo).

Ilmoita

• Soita yleiseen hätänumeroon 112

• Kerro kuka olet, missä palaa, osoite ja kunta, mikä palaa ja onko ihmisiä vaarassa

• Älä katkaise puhelua ilman lupaa

Sammuta

• Ota lähin sammutin ja aloita sammutustyö heti (älä vaaranna henkeäsi)

• Ei vettä sähköjännitteisiin kohteisiin eikä nestepaloihin

• Aloita liekkien edestä, jatka taakse, alhaalta ylös ja levitä aine edestakaisella liikkeellä liekkien juureen

• Lopeta ruiskutus liekkien kadotessa.

Ehkäise

• Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat. Ovia ei saa lukita.

• Katkaise sähkölaitteista virta, mutta valaistusta ei saa sammuttaa

• Poista lähellä olevat tulenarat esineet, syttyvät aineet

Opasta

• Järjestä palokunnan opastus paikalle jo hyvissä ajoin Heinäsuontieltä ennen Suojapirtin tuloliittymää.

• Pyri järjestämään palokunnan hyökkäysreiteillä olevat ajoneuvot ja muut esteet pois

• Ilmoita palokunnalle kadonneista henkilöistä, mahdollisista vaarallisista aineista sekä toiminalle tärkeistä laitteista

• Ole palokunnan apuna

9.5 Toimintaohje kaasuvaarassa

Kaasuvaarasta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä, mutta kylätalo ei ole väestöhälyttimen kuuluvuusalueella. Kaasuvaaran uhatessa

• Siirry sisälle. Pysy sisällä.

• Sulje ovet ja ikkunat ja tarkista, että juhlasalin tuuletuspuhallin ei ole toiminnassa.

• Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.

• Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.

• Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla.

Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:

• Paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi.

• Kuuntele radiota.

9.6 Toimintaohje säteilyvaarassa

Säteilyvaarasta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä, mutta kylätalo ei ole väestöhälyttimen kuuluvuusalueella.

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni. Koska onnettomuuden riski on kuitenkin olemassa, on siihen varauduttu. Säteilyvaaran uhatessa

• Siirry nopeasti sisälle

• Sulje ikkunat ja ovet sekä sammuta Suojapirtin salin tuuletuslaite.

• Toimi radion ohjeiden mukaan

• Suojaa ruoka ja vesi (kannet, muovipussit)

• Vältä ulkona liikkumista. Jos ulkona on välttämätöntä liikkua, käytä hengityssuojainta, pyyhettä tai talouspaperia suusi edessä sekä suojavaatetusta. Sellaiseksi käy esimerkiksi hupullinen sadeasu ja kumisaappaat.

• Joditabletteja otetaan vain viranomaisten suosituksesta

9.7 Toimintaohjeet tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa

Ensiapuvälineitä löytyy lääkekaapista kylätalon keittiöstä..

 9.7.1 Tajuton, mutta hengittävä henkilö

Tajuton voi tukehtua, jos hän makaa selällään.

Kun näet maassa makaavan henkilön

• Selvitä ensimmäiseksi, saatko hänet hereille.

• Jos hän ei herää, soita hätänumeroon 112 ja noudata annettuja ohjeita.

• Tarkista hengittääkö tajuton.

• Jos hän hengittää, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen jatkumisen varmistamiseksi. Näin kieli ei tuki hengitysteitä ja oksennukset sekä muut eritteet valuvat suusta ulos.

Tajuttoman kääntäminen kylkiasentoon

• Nosta autettavan toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin ja aseta toinen käsi rinnan päälle.

• Nosta takimmainen polvi koukkuun.

• Tartu kiinni autettavan hartiasta ja koukussa olevasta polvesta ja käännä hänet itseesi päin kylkiasentoon.

• Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin.

• Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan.

• Varmista pään asento niin, että hengitystiet pysyvät auki.

• Tarkkaile autettavan hengitystä ja mahdollista heräämistä kunnes saat ammattiapua.

9.7.2 Eloton henkilö - elvyttäminen

Elvytyksen onnistumisen ratkaisee aika, joka kuluu sydämenpysähdyksestä elvytyksen aloittamiseen. Eloton ihminen näyttää kuolleelta, hengitys on pysähtynyt eikä verenkierron merkkejä ole.

 • Ota selvää, saatko elottomalta näyttävän hereille. Ravistele ja kysy äänekkäästi "Oletko kunnossa, mitä on tapahtunut?"

• Jos hän ei herää, soita hätänumeroon 112.

• Avaa hengitystiet. Taivuta päätä taaksepäin ja nosta leukaa.

• Tarkista, hengittääkö autettava normaalisti? Katso, kuuntele ja tunnustele enintään 10 sekuntia.

• Jos hän hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon ja valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka.

• Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys. Aseta toisen käden kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele rintalastaa 30 kertaa painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa. Anna rintalasta painua alapäin 4-5 cm.

• Jatka puhalluselvytyksellä. Avaa uudestaan hengitystiet. Sulje autettavan sieraimet etusormella ja peukalolla ja paina huulesi tiiviisti hänen suulleen. Puhalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin.

• Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.

Saatko elottomalta näyttävän hereille? Jos hän ei herää, soita hätänumeroon 112.

Avaa hengitystiet taivuttamalla päätä taaksepäin ja nostamalla leukaa. Tarkista, onko hengitys normaalia.

Jos autettava hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon.

Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys. Paina 30 kertaa rintalastan keskelle painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa.

Jatka puhaltamalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin. Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.

 9.7.3. Verenvuoto

Suuri, näkyvä verenvuoto on tyrehdytettävä nopeasti.

• Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan.

• Aseta henkilö pitkälleen.

• Jos verenvuoto on raajassa, kohota se.

• Tyrehdytä verenvuoto painamalla vuotokohtaa sormin tai kämmenellä. Jos mahdollista, pane vuotokohdan päälle jokin vaate ennen kuin alat painaa. Jos autettava pystyy itse painamaan haavaa, kehota häntä tekemään se.

• Sido vuotokohta tai aseta tarvittaessa haavalle paineside.

• Jos verenvuoto edelleen jatkuu, paina raajan tyvestä suuria suonia voimakkaasti kämmenellä.

• Seuraa autettavan tilaa ja anna oireenmukaista ensiapua.

9.7.4 Rintakipu

Rintakipuun on aina suhtauduttava vakavasti. Kovan, puristavan rintakivun tavallisin syy on sydäninfarkti. Kipu voi säteillä käsivarteen, kaulalle, lapaluiden seutuun tai hartioihin. Henkilö on tuskainen, kylmännihkeä ja usein pahoinvoiva. Diabeetikoilta ja vanhuksilta ei sydäninfarktille tyypillisiä oireita voida aina selvästi havaita.

Toimi näin rintakiputilanteissa

• Soita hätänumeroon 112, jos aikaisemmin terveellä henkilöllä on rintakipuja tai, jos henkilön 2-3 omaa nitroa eivät auta. Toimi hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

• Pane rintakipuinen puoli-istuvaan asentoon ja rauhoita.

• Jos hän menee elottomaksi, soita uudelleen hätäkeskukseen ja kerro muuttuneesta tilanteesta.

• Aloita puhallus- ja paineluelvytys.

9.7.5 Aivoverenkierron häiriöt

Tukos tai verenvuoto aivojen verisuonistossa ovat sairastuneelle hätätilanteita. Ennakoivina oireina voivat olla pahoinvointi ja voimakas päänsärky. Muita oireita ovat äkillinen toispuolinen halvaus, suupieli roikkuu sekä nieleminen ja puhe ovat vaikeaa. Tajunnan tasossa voi tapahtua muutoksia.

• Soita hätänumeroon 112.

• Käännä tajuton, hengittävä kylkiasentoon.

• Valvo hengitystä ja verenkiertoa.

• Jos autettava menee elottomaksi, aloita puhallus- ja paineluelvytys.

9.7.6 Myrkytykset

• Jos epäilet myrkytyksen mahdollisuutta tai haluat neuvoja tai toimintaohjeita, soita Myrkytystietokeskukseen, puh. (09) 471 977 (24 t/vrk) tai puhelinvaihde (09) 4711.

• Hätätilanteessa soita 112.

• Käännä tajuton, hengittävä henkilö kylkiasentoon.

• Jos hän menee elottomaksi, aloita puhallus- ja paineluelvytys.

 

Yleinen toimintavelvollisuus

Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.

Huolellisuusvelvollisuus

Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Varovaisuus tulen käsittelyssä

Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen.

Suojapirtin pelastussuunnitelma

© 2017. Heinäsuon kyläyhdistys ry. All Rights Reserved.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?